eu logo

Аудиосфера” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-26399-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

„Аудиосфера ” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-26399-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.
Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.Обща стойност: 9200,00 лв., от които 7820,00 лв. европейско и 1380,00 лв. национално съфинансиране.Проектът стартира на 30.09.2020г. и е с продължителност 3 месеца.